Technika ochrany prostredia – TOP 2016

P1010622

22. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Častá-Papiernička, 7. – 9. júna 2016

garant sekcie Obnoviteľné zdroje energie – KUVOZE

 

P1010615

Záštitu nad konferenciou prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos a rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer.

Konferencia bola zameraná na tematické okruhy:

 • Stratégie ochrany životného prostredia
 • Materiálové zhodnocovanie odpadu
 • Odpady z automobilového priemyslu
 • Ochrana životného prostredia
 • Zhodnocovanie stavebného odpadu
 • Obnoviteľné zdroje energie

P1010605P1010660P1010602

Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE zabezpečila do programu konferencie tieto prednášky:

 • Energetická efektívnosť, bezpečnosť a sebestačnosť obnoviteľných zdrojov energie
 • Elektromobilita a hybridy
 • Decentralizácia bioplynových zariadení na spracovanie odpadovej biomasy
 • PID – Strata výkonu fotovoltaických panelov a možnosti regenerácie
 • Bariéry brániace väčšiemu vyžívaniu obnoviteľných zdrojov energie
 • Zhodnotenie doterajšieho priebehu projektu „Zelená domácnostiam“
 • Možnosti a nevyhnutnosť decentralizovanej energetiky
 • Potenciál bioplynových staníc z pohľadu ich substrátovej skladby
 • Elektromobilita a jej vplyv na budúcu energetiku a dopravu
 • Energetické úložiská energie ako podporný nástoj na zníženie CO2 a vybudovanie inteligentnej energetickej infraštruktúry

top 2016 -p. ZachardaP1010687P1010636P1010594

CENY TOP 2016:

ENVIRONMENTÁLNA TECHNOLÓGIA

 1. GB Energy Holding, s.r.o. za inovatívny prístup k transformácii stavebných odpadov do certifikovaných výrobkov
 2. Rataj SK, s.r.o. za výskum, vývoj a výrobu bezosových dopravníkov
 3. Kovozber, s.r.o. za technológie komplexného spracovania odpadov z automobilového priemyslu.

PROGRESÍVNA IDEA

 1. David Ruessmann – Waste incineration bottom ash:  A valuable source of non-ferrous metals
 2. Andrea Miškufová s témou práce Využitie odpadov z povrchovej úpravy hliníka pri čistení odpadových vôd
 3. Miroslav Richter s témou práce Nežádoucí odpad

ŠTUDENTSKÁ PRÁCA

 1. Bc. Patrik Kuruc: Využitie ozónu pri recyklácii odpadov a získavaní deficitných kovov, Hutnícka fakulta TU v Košiciach
 2. Bc. Anna Badidová: Vytvorenie matematického modelu korelácie subjektívnych a objektívnych metód hodnotenia kvality zvuku v interiéri automobilu, Strojnícka fakulta TU v Košiciach
 3. Bc. Martin Mesaroš: Energetická výrobňa – Gabčíkovo, Fakulta architektúry STU v Bratislave

P1010609

KUVOZE v rámci sprievodného programu konferencie zabezpečila prezentáciu elektromobilov a hybridov Mitsubishi  Outlander, Toyota Prius, pričom ťahákom bola najmä TESLA model  S.

P1010690