Účasť na konferencii Technika ochrany prostredia TOP

Výmena skúseností s európskymi odborníkmi

Pod záštitou ministra životného prostredia SR Petra Žigu a rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Roberta Redhammera sa v dňoch 23. – 25. júna 2015 v Senci uskutočnila medzinárodná konferencia Technika ochrany prostredia – TOP 2015. Jubilejné podujatie –  išlo už o 21. ročník –  bolo príležitosťou, kde experti na environmentálnu problematiku hodnotili pokrok dosiahnutý za ostatných 20 rokov v ochrane životného prostredia, prezentovali nové vedecké poznatky základného a aplikovaného výskumu a zároveň diskutovali o budúcich trendoch v odpadovom hospodárstve. Na konferencii, ktorej mediálnym partnerom bola aj naša komora, odznelo 40 prednášok, tematicky rozdelených do okruhov:

  1. materiálové zhodnotenie odpadov
  2. energetické zhodnotenie odpadov
  3. zhodnotenie stavebného odpadu
  4. legislatíva, nové metódy a analýzy v odpadovom hospodárstve

Spolupredsedami jednotlivých sekcií boli členovia KUVOZE prof. Ing. Ján GADUŠ, PhD., Ing. Pavel GOMBÍK, CSc., prof. Ing. Miroslav HUTŇAN, PhD., prof. Ing. Ľubomír ŠOOŠ, PhD., Ing. František ZACHARDA, CSc. Spolu s ďalším členom KUVOZE Ing. Miroslavom KUŠNÍROM z QEL, s.r.o. vystúpili na konferencii TOP 2015 aj s prednáškami.

Celý príspevok Ing. Františka Zachardu, CSc. pod názvom “ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY PRI ENERGETICKOM VYUŽÍVANÍ ODPADOVEJ BIOMASY V POĽNOHOSPODÁRSTVE”, ktorý odznel na medzinárodnej konferencii Technika ochrany prostredia – TOP 2015.

Vystúpenia Prof. Ing. Miroslava Hutňana, PhD.: 

“ŠTÚDIUM MOŽNOSTÍ ODSTRAŇOVANIA SÍRY PRI PRODUKCII BIOPLYNU”

“ANAERÓBNE TECHNOLÓGIE S PRODUKCIOU BIOPLYNU NA SLOVENSKU”