Poradíme… biomasa, drevná štiepka, drevoplyn (marec 2016)

Otázka:

Rád by som sa informoval, aké sú možnosti využitia drevoplynu na Slovensku? V prípade využitia drevnej štiepky a následného spaľovania v
kogeneračnej jednotke, do ktorej kategórie môzeme zaradiť takýto výnos? Biomasa? Zároveň Vás poprosím o zaslanie legislatívy a systému riešenia žiadostí o pripojenie takéhoto zariadenia.

Ing. Matej K.

Odpoveď: 

Na Vaše otázky nie je možná jednoznačná – a najmä jednoduchá odpoveď. Na Slovensku sa drevoplyn (syntézny plyn) bežne nevyrába, napriek tomu, že existujú technické zariadenia na takúto výrobu a sú ojedinele v prevádzke na rozklad slamy, dreva, ale aj plastov a odpadu z pneumatík. Ide o termický rozklad biomasy, v tomto prípade drevnej hmoty vo forme štiepky alebo pilín, bez prístupu vzduchu,  z ktorého môžeme získať ako výstupné produkty kvapalné alebo plynné palivo a uhlík. Do ovzdušia sa pritom dostáva iba malé množstvo vodnej pary. Ak budeme hovoriť iba o drevnej štiepke, tak to je jeden druh biomasy a zo spaľovania výstupných produktov (kvapalného alebo plynného biopaliva) v kogeneračnej jednotke môžeme vyrábať elektrinu a teplo. Výkupná cena elektriny je stanovená výnosom URSO č. 221/2013, § 10, ods. 1. Pre rok 2015 bol zverejnený návrh vyhlášky, v ktorom bola nová cena, ale táto ešte nebola schválená. Pokiaľ sa týka legislatívy, tak predovšetkým ide o novelizovaný zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej spomenutú vyhlášku URSO a predpisy o pripojení výrobcu elektriny z OZE, ktoré si vydávajú jednotlivé distribučné spoločnosti. Tieto legislatívne dokumenty si však aj pre naše potreby sťahujeme z internetu.

Snažil som sa veľmi stručne odpovedať na Vaše otázky, ale praktická stránka ich realizácie bude oveľa zložitejšia. V súčasnej dobe nie je žiadúca podpora výroby elektriny z OZE, vzhľadom na prebytok vo výrobe a na plánované dokončenia klasických zdrojov výroby elektriny na Slovensku. Snahou URSO je neustále znižovať ceny elektriny z OZE a umožňuje to aj ostatná novela zákona. Distribučné spoločnosti na Slovensku dočasne (od decembra 2013) pozastavili vydávanie povolení na pripojenie výrobcu elektriny do siete, zatiaľ nie je známe dokedy. A práve toto sú skutočnosti, na ktoré nie je jednoduchá odpoveď.

František Zacharda, vedúci sekcie “Biomasa”, KUVOZE