O nás, 2% z dane

Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE sa aj v tomto roku uchádza o 2%, resp. 3% z Vašej dane. Ak podporíte našu činnosť,  ďakujeme!

Údaje potrebné na vyplnenie pri poukázaní 2%, 3% sú tu.

Tlačivá v závislosti od toho, kto poukazuje, nájdete tu.

 

Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE je dobrovoľným nezávislým odborným združením právnických a fyzických osôb. Nie je založená za účelom dosahovania zisku a vyvíja aktivity smerujúce k ochrane práv svojich členov za účelom lepšieho presadzovania ich záujmov v oblasti obnoviteľných zdrojov energií (OZE). KUVOZE vznikla zápisom do registra Ministerstva vnútra SR dňa 21. septembra 2010.

V Komore užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE pracujú odborné sekcie:

 

 

Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE má za cieľ:

  • podporovať a presadzovať rozvoj OZE v SR
  • presadzovať legislatívne zmeny, ktoré pomáhajú rozvoju a šíreniu OZE
  • podieľať sa na príprave materiálov pre jednotlivé ministerstvá, orgány štátnej správy a samosprávy
  • pripomienkovať legislatívne návrhy a predkladané materiály do medzirezortných konaní v oblasti OZE 
  • presadzovať oprávnené a spoločné záujmy členov komory
  • podporovať šírenie poznatkov z oblasti OZE organizovaním odborných podujatí, prostredníctvom publikačnej a vydavateľskej činnosti
  • spolupracovať so slovenskými a zahraničnými asociáciami a združeniami pôsobiacimi v oblasti OZE
  • združovať fyzické a právnické osoby pôsobiace v oblasti OZE

Členom Komory užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE môže byť fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie, združenie podnikateľov, záujmové združenie právnických osôb, odborné profesné združenie, občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, investičný alebo neinvestičný fond, univerzita a vysoká škola, resp. jednotlivá fakulta univerzity a vysokej školy, príspevková organizácia a fyzická osoba nepodnikateľ, ktorý vyvíja činnosť v oblasti výroby alebo dodávky zariadení pre výrobu OZE, ktorý pri svojej činnosti využíva OZE, alebo ktorý sa podieľa na inej činnosti súvisiacej s OZE (výskum, vývoj, vzdelávanie a pod.).

les biomasa

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!