Slnečná energia

Slnko je pre ľudstvo najdostupnejším  zdrojom energie, ktorú okolo seba šíri v podobe elektromagnetického žiarenia.  Solárna energia ohrieva atmosféru, pevninu, moria a oceány, vytvára vietor, spôsobuje odparovanie vody, dáva silu vodným tokom, vegetácii a z dlhodobého hľadiska vytvára aj fosílne palivá. Slnko je jediným nevyčerpateľným, bezpečným a obnoviteľným zdrojom energie počas celého roka, na ktorý sa môžeme stopercentne spoľahnúť. Predsa len je tu však jedna zásadná nevýhoda – skladovanie slnečnej energie. Práve preto ide o dôležitú súčasť všetkých zariadení, ktoré využívajú solárnu energiu.  Veľmi rozšíreným spôsobom uskladnenia je premena na elektrinu. V oblastiach s dostatočným slnečným svitom sa stavajú veľké elektrárne s výkonom niekoľkých MW, napr.  solárno-termálna elektráreň Ivanpah Solar Electric Generating System na ploche približne 13 km2 juhozápadne od Las Vegas v USA, alebo Shams v Spojených arabských emirátoch s rozlohou 2,5 km2, ktorú tvorí 250-tisíc samostatných solárnych panelov.

  slnko s makmi

Slnečná energia je zdrojom nielen na výrobu elektriny, tepla a svetla, ale aj paliva na prevádzku ekologicky čistých automobilov. V júli 2013 zaznamenalo ľudstvo v oblasti dopravy dokonca historický okamih, keď lietadlo Solar Impulse HB-SIA  s 11 628 solárnymi článkami preletelo dovtedy najväčšiu vzdialenosť  stroja tohto druhu, a to naprieč  Spojenými štátmi americkými.

Slnko vydá každú sekundu toľko energie, akou by sme mohli pokryť potreby celého ľudstva na viac ako  tisíc rokov. Množstvo slnečného žiarenia, ktoré dopadá na Zem (118 000 TW) za jeden rok, prevyšuje súčasnú celosvetovú spotrebu energie až 20- tisíc krát. Dokonca aj tam, kde je solárne žiarenie skromnejšie  – napr. v severných oblastiach  Zeme – energia dopadajúca na strechu rodinného domu je až 10-krát vyššia ako spotreba tejto domácnosti na vykurovanie a prevádzku elektrospotrebičov.  Je pravda,  že  so zvyšovaním celosvetovej energetickej spotreby sa rozdiel medzi veľkorysou „slnečnou ponukou“ a konečnou spotrebou energie každoročne znižuje.  Spomínaný rozdiel však naďalej zostáva ohromujúci a z pohľadu existencie ľudskej spoločnosti ide o energiu takmer nevyčerpateľnú.

Slnečné žiarenie je rozložené homogénnejšie než zásoby akýchkoľvek iných palív na Zemi. Najčastejším spôsobom využitia solárnej energie v súčasnosti je jej premena na elektrinu cez fotovoltaické články a parné slnečné elektrárne, prípadne jej premena na teplo na ohrev vody. Pomenej sa vo svete uplatňuje proces koncentrácie slnečného žiarenia parabolickými zrkadlami do absorbéra s následnou výrobou pary, ktorá poháňa generátor. Využívanie parabolických zrkadiel je však obmedzené iba na oblasti s veľmi intenzívnym slnečným žiarením.

elektrina mix

Pokiaľ ide o  situáciu v Európskej únii, z viac ako 50 % je závislá od dovozu primárnych energetických zdrojov, a preto si stanovila prioritu podporovať využívanie domácich obnoviteľných zdrojov.  Jednoznačnými lídrami podľa počtu nainštalovaných kolektorov sú Nemecko, Rakúsko a Grécko. V prepočte na jedného obyvateľa však jednoznačne vedie Cyprus, kde je až 90 % všetkých domov vybavených solárnymi systémami.

Množstvo dopadajúcej slnečnej energie na územie Slovenska asi 200-násobne prevyšuje súčasnú spotrebu primárnych energetických zdrojov u nás. Ide teda o obrovský potenciál, ktorý využívame len minimálne. V našich zemepisných podmienkach energia dopadajúca na plochu 1  m2 dosahuje hodnotu 2450 – 5400 kJ, čo stačí na zohriatie 30 litrov vody na teplotu 20 až 43 °C.

Z pohľadu využívania solárnej energie prostredníctvom slnečných kolektorov nie je veľký rozdiel medzi jednotlivými regiónmi Slovenska, medzi najchladnejšími a najteplejšími oblasťami v množstve dopadajúcej energie je to približne iba 15 %. Podľa kvalifikovaných odhadov bolo v roku 2011 na Slovensku celkovo 144,75 tisíc m2 kolektorovej plochy. Predpokladá sa, že inštalácia slnečných kolektorov dosiahne v najbližšom období viac ako 15 000 m2 ročne. Skúsená firma dokáže namontovať jednoduchý systém na ohrev vody v rodinnom dome v ideálnych podmienkach aj za jeden deň. Pomocou slnečných kolektorov a fotovoltaických panelov si užívateľ môže pripravovať teplú vodu a elektrinu sám a zväčšiť  tak svoju nezávislosť od dodávok energie monopolnými hráčmi na trhu.

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!