Veterná energia

Veterná energia alebo energia získaná prostredníctvom využívania sily vetra patrí medzi najstaršie využívané obnoviteľné zdroje elektrickej energie. Nakoľko vietor sa nachádzal skoro všade, bol človekom využívaný už od nepamäti. Veterná energia patrí medzi tzv. čistú energiu nakoľko neznečisťuje ovzdušie, neprodukuje žiadne odpady a tým pádom nemá negatívny dopad na život človeka.

Sila vetra, ktorá je základom veternej energie človek využíval už odpradávna. Či už to bolo na pohon plavidiel, alebo na pohon veterných mlynov, či pomoc pri zavlažovaní. Postupom času sa sila vetra začala využívať aj na výrobu elektrickej energie. Avšak využívanie iných druhov výroby elektrickej energie (uhoľné, plynové a jadrové elektrárne a pod.) zatlačilo do úzadia získavanie elektrickej energie prostredníctvom využívania sily vetra. V súčasnosti sa však k takémuto druhu výroby elektrickej energie zasa vraciame a elektrická energia vyrobená prostredníctvom využívania sily vetra sa stáva pevnou súčasťou tzv. energetického mixu.

Napriek tomu, že v súčasnej dobe dochádza k opätovnému nárastu využívanie výroby elektrickej energie prostredníctvom využívania sily vetra, mnohí odborníci poukazujú na to, že potenciál výroby elektrickej energie týmto spôsobom nie je využívaný dostatočne a mohol by sa vo väčšej miere podieľať na celkovej výrobe elektrickej energie. Avšak na druhej strane je poukazované hlavne na nestabilitu dodávok elektrickej energie z tohto druhu výroby čoho následkom je nápor na jednotlivé prenosové sústavy a neprirodzený zásah do rázu krajiny.

veterná - čierny les

V rámci Európskej únie sa veterná energia podieľa na celkovej výrobe elektrickej energie zhruba 5%. Najviac nainštalovaných veterných parkov v rámci Európskej únie je v Španielsku, Nemecku, Taliansku a Rakúsku. Podľa cieľov Európskej únie by sa mal podiel veternej energie na celkovej výroby elektrickej energie zvýšiť do roku 2020 na 10%.

Na Slovensku veterná energia predstavuje iba zlomok z celkovo vyrobenej elektrickej energie. Celkový inštalovaný výkon je zhruba 5 MW, čo predstavuje spotrebu zhruba 3 tisíc domácnosti. Dôvody nedostatočného využívania veternej energie na Slovensku sú nasledovné:

– nedostatok vhodných lokalít na výstavbu veterných parkov,
– časť vhodných lokalít sa nachádza v chránených územiach,
– Slovenská elektrizačná a prenosová sústava nevydáva povolenia na pripojenie nových veterných parkov do prenosovej sústavy,
– potreba získania množstva povolení.

Podielom veternej energie na celkovej výrobe elektrickej energie sa Slovensko nachádza na samom chvoste krajín Európskej únie.

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!