[:sk]

P1010622

22. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Častá-Papiernička, 7. – 9. júna 2016

garant sekcie Obnoviteľné zdroje energie – KUVOZE

 

P1010615

Záštitu nad konferenciou prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos a rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer.

Konferencia bola zameraná na tematické okruhy:

 • Stratégie ochrany životného prostredia
 • Materiálové zhodnocovanie odpadu
 • Odpady z automobilového priemyslu
 • Ochrana životného prostredia
 • Zhodnocovanie stavebného odpadu
 • Obnoviteľné zdroje energie

P1010605P1010660P1010602

Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE zabezpečila do programu konferencie tieto prednášky:

 • Energetická efektívnosť, bezpečnosť a sebestačnosť obnoviteľných zdrojov energie
 • Elektromobilita a hybridy
 • Decentralizácia bioplynových zariadení na spracovanie odpadovej biomasy
 • PID – Strata výkonu fotovoltaických panelov a možnosti regenerácie
 • Bariéry brániace väčšiemu vyžívaniu obnoviteľných zdrojov energie
 • Zhodnotenie doterajšieho priebehu projektu „Zelená domácnostiam“
 • Možnosti a nevyhnutnosť decentralizovanej energetiky
 • Potenciál bioplynových staníc z pohľadu ich substrátovej skladby
 • Elektromobilita a jej vplyv na budúcu energetiku a dopravu
 • Energetické úložiská energie ako podporný nástoj na zníženie CO2 a vybudovanie inteligentnej energetickej infraštruktúry

top 2016 -p. ZachardaP1010687P1010636P1010594

CENY TOP 2016:

ENVIRONMENTÁLNA TECHNOLÓGIA

 1. GB Energy Holding, s.r.o. za inovatívny prístup k transformácii stavebných odpadov do certifikovaných výrobkov
 2. Rataj SK, s.r.o. za výskum, vývoj a výrobu bezosových dopravníkov
 3. Kovozber, s.r.o. za technológie komplexného spracovania odpadov z automobilového priemyslu.

PROGRESÍVNA IDEA

 1. David Ruessmann – Waste incineration bottom ash:  A valuable source of non-ferrous metals
 2. Andrea Miškufová s témou práce Využitie odpadov z povrchovej úpravy hliníka pri čistení odpadových vôd
 3. Miroslav Richter s témou práce Nežádoucí odpad

ŠTUDENTSKÁ PRÁCA

 1. Bc. Patrik Kuruc: Využitie ozónu pri recyklácii odpadov a získavaní deficitných kovov, Hutnícka fakulta TU v Košiciach
 2. Bc. Anna Badidová: Vytvorenie matematického modelu korelácie subjektívnych a objektívnych metód hodnotenia kvality zvuku v interiéri automobilu, Strojnícka fakulta TU v Košiciach
 3. Bc. Martin Mesaroš: Energetická výrobňa – Gabčíkovo, Fakulta architektúry STU v Bratislave

P1010609

KUVOZE v rámci sprievodného programu konferencie zabezpečila prezentáciu elektromobilov a hybridov Mitsubishi  Outlander, Toyota Prius, pričom ťahákom bola najmä TESLA model  S.

P1010690[:en]22 th International Scientific Conference

Častá – Papiernička, 7 to 9 June 2016

Section Supervisor for Renewable energy – KUVOZE

 

Patronage over the conference took the Minister of the Environment László Sólymos and rector of the Slovak University of Technology in Bratislava Robert Redhammer.

The conference focused on topics:

 – Environment protection strategy
 – Materials recovery facility
 – Waste from the automotive industry
 – Environmental Protection
 – Recovery of construction waste
 – Renewable energy

Chamber of users and producers of renewable energy – KUVOZE to ensure the conference the following presentations:

 – Energy efficiency, safety and self-sufficiency in renewable energy sources
 – Electromobility and hybrids
 – Decentralisation biogas plant for processing biomass waste
 – PID – Loss on the solar panels and the possibility of recovery
 – Greater barriers to the use of renewable energy sources
 – Analyzed the progress of the project „green households“
 – Possibility and necessity of decentralized energy
 – Potential biogas substrate in terms of their songs
 – Electric mobility and its impact on future energy and transport
 – Energy Storage energy as an instrument to support the reduction of CO2 and build a smart energy infrastructure

 

TOP AWARDS 2016

Environmental Technology

GB Energy Holding Ltd. an innovative approach to transforming construction waste to certified products
Reichel SK, Ltd. for research, development and manufacturing of conveyor bezosové
KOVOZBER, Ltd. Technology for complex processing of waste from the automotive industry.

Progressive IDEA

David Ruessmann – Waste incineration bottom ash: A valuable source of non-ferrous metals
Andrea Miškufová work with the theme of reuse of waste from aluminum finish in sewage treatment
Miroslav Richter works with the theme of undesirable waste

Student Work

Bc. Patrik Kuruc: The use of ozone in the recycling of waste and the recovery of metals deficit, Faculty of Metallurgy TU Košice
Bc. Anna Badidová: Creating a mathematical model of correlation of subjective and objective methods of assessing the quality of sound in the interior of the car, Faculty of Mechanical Engineering TU Košice
Bc. Martin Mesaroš: Energy Production – Gabčíkovo, Faculty of Architecture STU in Bratislava

 

KUVOZE in the accompanying program of the conference presentation to ensure electric and hybrid Mitsubishi Outlander, Toyota Prius, and the main draw was particularly Tesla Model S.

 

P1010690[:]

Od kuvoze