[:sk]Akumulácia energie[:en]Energy storage[:]

[:sk]

Lídri členských štátov EU sa zaviazali do roku 2030 znížiť emisie škodlivých plynov o 40 % v porovnaní s referenčným rokom 1990. Tento cieľ má zabezpečiť právnu istotu pre investorov do nízkouhlíkových technológií. Energetické úložiská môžu výraznou mierou napomôcť k dosiahnutiu týchto cieľov, nakoľko energia z obnoviteľných zdrojov bude hrať pri prechode na konkurencieschopnú, bezpečnú a udržateľnú energiu kľúčovú úlohu; treba pritom zabezpečiť, aby obnoviteľné zdroje energie boli stabilným prvkom energetickej sústavy a národného hospodárstva.

Energia hrá stále významnejšiu úlohu v každej časti ľudského života. Ako sa energetická rozvodná sieť mení smerom k inteligentnej energetickej infraštruktúre, dochádza k potrebe disponovať pokročilým systémom na skladovanie elektrickej energie.  Táto potreba je oveľa evidentnejšia najmä v oblastiach, kde tieto systémy uľahčujú rozvoj čistejšieho a zelenšieho spôsobu, ako dosiahnuť výrobu a distribúcie elektrickej energie.

Naše prostredie pod vplyvom  zvýšenia mobility si vyžaduje nové koncepty pre ukladanie energie. V rámci riešení trh ponúka produkty na ukladanie energie elektrickej a tepelnej energie v rozsahu od desiatok kWh až po desiatky MWh energie. Decentralizované zásobovanie energiou nadobúda na význame po celom svete, orientácia na obnoviteľné zdroje energie je zreteľná, a to predovšetkým na elektrickú energiu získavanú zo slnečného žiarenia a vetra. Tieto zdroje energie však prinášajú so sebou prvok nestability smerom k elektrickej sieti. Integrácia kolísavých obnoviteľných zdrojov energie do elektrickej rozvodnej siete vyžaduje inovatívne riešenia skladovania elektrickej energie so zámerom minimalizácie veľkých investícií do prenosovej sústavy. Efektívne a rýchlo reagujúce skladovacie kapacity sú potrebné napríklad na vyrovnanie krátkodobých výkyvov v sieti, ako aj na zabezpečenie posunu zaťaženia.

Navyše teplo a jeho prebytok je prítomné vo všetkých sférach hospodárstva a veľakrát je zbytočne ponechané ako nevyužité. Naša komora ponúka preto efektívne riešenia na uloženie tepla – či už vtedy, keď je ho prebytok a nie je potrebné, alebo – naopak vtedy, keď je teplo nutné dodať naspäť do nejakého procesu. Samozrejmým využitím je aj premena tepla na elektrickú energiu ako doplnok klasickej výroby.

[:en]Leaders of EU member states have committed themselves in 2030 to reduce emissions of harmful gases by 40% compared to the reference year 1990. The aim is to ensure legal certainty for investors in low-carbon technologies. Energy sites can significantly help to achieve these goals, because renewable energy will play in the transition to a competitive, secure and sustainable energy a key role; It must be ensured that renewable energy sources were stable element of the energy system and the national economy.

Energy plays an increasingly important role in every part of human life. As the energy grid changing towards an intelligent energy infrastructure, there is a need to secure an advanced system for storing electricity. This need is much more evident, particularly in areas where these systems facilitate the development of a cleaner and greener means of achieving the production and distribution of electricity.

Our environment under the impact of increased mobility requires new concepts for energy storage. In addressing the market offers products for saving energy electric and thermal energy ranging from tens to tens of kWh MWh of energy. Decentralized energy supply is gaining importance worldwide focus on renewable energy is obvious and especially the energy obtained from solar radiation and wind. These energy sources are bringing with them an element of instability towards the mains. The integration of fluctuating renewable energy sources into the electricity grid requires innovative solutions for storing electrical energy with a view to minimizing the large investment in the transmission system. Efficient and Fast reacting the storage capacity needed, for example, to cover the short-term fluctuations in the network, and also to secure the load shift.

Moreover, the excess heat and is present in all spheres of the economy and is often needlessly retained as unused. Our chamber thus offers effective solutions for the storage of heat – both when it is excess, and it is necessary, or – on the contrary, when the heat must be added to the back of a process. An obvious use is the conversion of heat into electricity to complement the classic production.[:]