[:sk]E-mobilita[:en]E-mobility[:]

[:sk]

e mobil mercedes

Progres, ktorý zaznamenáva toto odvetvie, je obrovský a zdá sa – takmer na celom svete nezvratný. V ostatných rokoch rezonuje najmä v automobilovom priemysle a výrazne ovplyvňuje podnikateľský sektor, o čom svedčí rozrastajúca sa flotila elektromobilov. Prognózy sú optimistické: do 10 rokov budú elektrické vozidlá lacnejšie ako konvenčné. Elektromobily dnes síce tvoria len asi 1 % nových predaných áut (dôvodom je stále vysoká cena batérií, krátky dojazd či nedostatočná sieť nabíjacích staníc), ale do konca roka 2040 by ich predaj mal dosiahnuť 41 miliónov kusov.

„Verím, že okrem rakiet celá doprava budúcnosti bude elektrická“, predpovedal na jar 2016  pri predstavení revolučného elektromobilu za 35 tisíc dolárov Elon Musk, výkonný riaditeľ Tesla Motors. Náklady na kúpu predchádzajúcich modelov tejto americkej spoločnosti boli pritom asi dvojnásobne vyššie. O  rozmachu e-mobility svedčí ďalší plán: práve Tesla, ktorá v roku 2015 predala asi 50 tisíc elektroáut, chce do roku 2020 zvýšiť predaj až na pol milióna kusov ročne.

Najviac elektromobilov na obyvateľa jazdí v severských krajinách Európy. Nákup zelených vozidiel podporujú vládnymi stimulmi napríklad Holandsko, Nórsko, Španielsko a USA.

Slovensko prijalo stratégiu pre rozvoj elektromobility v roku 2015. Pri štandardnom scenári vláda uvažuje k roku 2020 s počtom 10 000 plug-in hybridných a elektrických áut na slovenských cestách.

Nevyhnutným predpokladom bezproblémovej prevádzky elektromobilov je možnosť ich dobíjania. Podľa analytikov z Bloomberg New Energy Finance (BNEF) celkové náklady spojené s vlastníctvom elektrického vozidla by už do roku 2025 mohli byť nižšie ako náklady pri dieselových a benzínových autách. Dôvodom sú neustále klesajúce ceny batérií, ktoré tvoria asi najdrahšiu súčiastku elektromobilu.

e-mobility plug in

„Náklady na lithium-iónovú batériu od roku 2010 klesli o 65 percent. V roku 2015 predstavovali 350 dolárov za kWh. Očakávame, že náklady na batérie budú do roku 2030 výrazne pod 120 dolárov za kWh a  vďaka novým chemikáliám poklesnú ešte viac,“ povedal Colin McKerracher, vedúci analytik BNEF.

Odborníci odhadujú, že nárast využívania elektromobilov pomôže z ciest „odstrániť“ asi 13 miliónov barelov ropy denne. Dopyt po elektrickej energii sa naopak zvýši o 1 900 TWh, čo predstavuje asi 8% svetového dopytu po elektrine v roku 2015.

Jedno vážne riziko, ktoré by prudký nástup elektromobility predsa len mohlo pribrzdiť, je nízka cena ropy. „Naša prognóza je založená na predpoklade, že cena ropy dosiahne 50 dolárov a do roku 2040 až 70 dolárov za barel i viac,“ vysvetľuje analytik a autor štúdie BNEF Salim Morsy, pričom zdôrazňuje: „V prípade nízkych cien ropy môže byť nástup elektromobilov pozdržaný o takmer 10 rokov.“

Až 5 000 EUR na nový elektromobil. Už od novembra 2016.  PODROBNOSTI – WWW.SETRI.SK

ELEKTROMOBILY  NA  SLOVENSKOM  TRHU – orientačné ceny 11/2016:

VW e-up!                                                                   24 890 eur

Nissan e-NV 200                                                     26 600 eur

Nissan Leaf                                                              29 050 eur

Kia Soul EV                                                              29 110 eur                                                 

Citroën C-Zero                                                        29 640 eur

Citroën Berlingo Electric                                      31 560 eur

VW e-Golf                                                                 36 100 eur

 

 

 

 [:en]Progress, which records the sector is huge and it seems – almost worldwide irreversible. In recent years, it resonates particularly in the automotive industry and significantly affect the business sector, as evidenced by a growing fleet of electric vehicles. The forecasts are optimistic: in 10 years, EVs cheaper than conventional. Electric cars nowadays make up only about 1% of new cars sold (due to the still high cost of batteries, short range and lack of charging stations network), but by the end of 2040 their sales expected to reach 41 million units.

„I believe that the missiles in addition to all the transport of the future will be electric,“ he predicted in the spring of 2016 with its revolutionary electric car for $ 35,000 Elon Musk, CEO of Tesla Motors. The cost of buying the previous models while the US companies were about twice as high. The expansion of e-mobility suggests another plan: just Tesla, which in 2015 sold about 50,000 elektroáut intends to 2020 to increase sales up to half a million units per year.

Most electric rides per capita in the Nordic countries of Europe. The purchase of green vehicles supported by government incentives such as the Netherlands, Norway, Spain and the USA.

Slovakia adopted a strategy for the development of electromobility in 2015. In the standard scenario, the government is considering to 2020 the number of 10,000 plug-in hybrid and electric cars on Slovak roads.

A prerequisite for trouble-free operation of electric vehicles is that they can recharge. According to analysts of Bloomberg New Energy Finance (BNEF) the total cost of ownership of electric vehicles would have until 2025 might be lower than the costs for diesel and gasoline cars. The reason they are constantly falling prices of batteries, which is about the most expensive component electric car.

„The cost of lithium-ion batteries in 2010 fell by 65 percent. In 2015 they amounted to $ 350 per kWh. We expect that the cost of batteries will be in 2030, well below the $ 120 per kWh and through new chemicals will decline even more, „said Colin McKerracher, chief analyst at BNEF.

Experts estimate that the increase in the use of electric cars will help road „remove“ some 13 million barrels of oil per day. Demand for electricity is on the contrary, increased by 1,900 TWh, which represents about 8% of global electricity demand in 2015.

One serious downside risks to the onset of electromobility nevertheless it could hinder, the low price of oil. „Our forecast is based on the assumption that the oil price reaches $ 50, and by 2040 to 70 US dollars per barrel and more,“ explains analyst and author of the study BNEF Salim Morsy, stressing: „In the case of low oil prices may be the onset of electric cars on hold almost 10 years. „[:]