[:sk]Slnečná energia[:en]Solar energy[:]

[:sk]

Slnko je pre ľudstvo najdostupnejším  zdrojom energie, ktorú okolo seba šíri v podobe elektromagnetického žiarenia.  Solárna energia ohrieva atmosféru, pevninu, moria a oceány, vytvára vietor, spôsobuje odparovanie vody, dáva silu vodným tokom, vegetácii a z dlhodobého hľadiska vytvára aj fosílne palivá. Slnko je jediným nevyčerpateľným, bezpečným a obnoviteľným zdrojom energie počas celého roka, na ktorý sa môžeme stopercentne spoľahnúť. Predsa len je tu však jedna zásadná nevýhoda – skladovanie slnečnej energie. Práve preto ide o dôležitú súčasť všetkých zariadení, ktoré využívajú solárnu energiu.  Veľmi rozšíreným spôsobom uskladnenia je premena na elektrinu. V oblastiach s dostatočným slnečným svitom sa stavajú veľké elektrárne s výkonom niekoľkých MW, napr.  solárno-termálna elektráreň Ivanpah Solar Electric Generating System na ploche približne 13 km2 juhozápadne od Las Vegas v USA, alebo Shams v Spojených arabských emirátoch s rozlohou 2,5 km2, ktorú tvorí 250-tisíc samostatných solárnych panelov.

  slnko s makmi

Slnečná energia je zdrojom nielen na výrobu elektriny, tepla a svetla, ale aj paliva na prevádzku ekologicky čistých automobilov. V júli 2013 zaznamenalo ľudstvo v oblasti dopravy dokonca historický okamih, keď lietadlo Solar Impulse HB-SIA  s 11 628 solárnymi článkami preletelo dovtedy najväčšiu vzdialenosť  stroja tohto druhu, a to naprieč  Spojenými štátmi americkými.

Slnko vydá každú sekundu toľko energie, akou by sme mohli pokryť potreby celého ľudstva na viac ako  tisíc rokov. Množstvo slnečného žiarenia, ktoré dopadá na Zem (118 000 TW) za jeden rok, prevyšuje súčasnú celosvetovú spotrebu energie až 20- tisíc krát. Dokonca aj tam, kde je solárne žiarenie skromnejšie  – napr. v severných oblastiach  Zeme – energia dopadajúca na strechu rodinného domu je až 10-krát vyššia ako spotreba tejto domácnosti na vykurovanie a prevádzku elektrospotrebičov.  Je pravda,  že  so zvyšovaním celosvetovej energetickej spotreby sa rozdiel medzi veľkorysou „slnečnou ponukou“ a konečnou spotrebou energie každoročne znižuje.  Spomínaný rozdiel však naďalej zostáva ohromujúci a z pohľadu existencie ľudskej spoločnosti ide o energiu takmer nevyčerpateľnú.

Slnečné žiarenie je rozložené homogénnejšie než zásoby akýchkoľvek iných palív na Zemi. Najčastejším spôsobom využitia solárnej energie v súčasnosti je jej premena na elektrinu cez fotovoltaické články a parné slnečné elektrárne, prípadne jej premena na teplo na ohrev vody. Pomenej sa vo svete uplatňuje proces koncentrácie slnečného žiarenia parabolickými zrkadlami do absorbéra s následnou výrobou pary, ktorá poháňa generátor. Využívanie parabolických zrkadiel je však obmedzené iba na oblasti s veľmi intenzívnym slnečným žiarením.

elektrina mix

Pokiaľ ide o  situáciu v Európskej únii, z viac ako 50 % je závislá od dovozu primárnych energetických zdrojov, a preto si stanovila prioritu podporovať využívanie domácich obnoviteľných zdrojov.  Jednoznačnými lídrami podľa počtu nainštalovaných kolektorov sú Nemecko, Rakúsko a Grécko. V prepočte na jedného obyvateľa však jednoznačne vedie Cyprus, kde je až 90 % všetkých domov vybavených solárnymi systémami.

Množstvo dopadajúcej slnečnej energie na územie Slovenska asi 200-násobne prevyšuje súčasnú spotrebu primárnych energetických zdrojov u nás. Ide teda o obrovský potenciál, ktorý využívame len minimálne. V našich zemepisných podmienkach energia dopadajúca na plochu 1  m2 dosahuje hodnotu 2450 – 5400 kJ, čo stačí na zohriatie 30 litrov vody na teplotu 20 až 43 °C.

Z pohľadu využívania solárnej energie prostredníctvom slnečných kolektorov nie je veľký rozdiel medzi jednotlivými regiónmi Slovenska, medzi najchladnejšími a najteplejšími oblasťami v množstve dopadajúcej energie je to približne iba 15 %. Podľa kvalifikovaných odhadov bolo v roku 2011 na Slovensku celkovo 144,75 tisíc m2 kolektorovej plochy. Predpokladá sa, že inštalácia slnečných kolektorov dosiahne v najbližšom období viac ako 15 000 m2 ročne. Skúsená firma dokáže namontovať jednoduchý systém na ohrev vody v rodinnom dome v ideálnych podmienkach aj za jeden deň. Pomocou slnečných kolektorov a fotovoltaických panelov si užívateľ môže pripravovať teplú vodu a elektrinu sám a zväčšiť  tak svoju nezávislosť od dodávok energie monopolnými hráčmi na trhu.

[:en]The sun is for mankind the most affordable sources of energy that spread around in the form of electromagnetic radiation. Solar energy heats the atmosphere, land, oceans and seas, creating wind, causing evaporation of water gives strength waterways, vegetation and in the long run also creates fossil fuels. Sun is the only inexhaustible, safe and renewable energy sources throughout the year on which we can rely one hundred percent. However, there is however one major drawback – the storage of solar energy. That is why it is an important part of all devices that use solar energy. Very common means of storage is conversion into electricity. In areas with sufficient sunshine they have become a major power plant of several MW, for example. solar-thermal power plant Ivanpah Solar Electric Generating System on an area of ​​approximately 13 km2 southwest of Las Vegas in the US, or Shams in the UAE with an area of ​​2.5 square kilometers, consisting of 250 thousand individual solar panels.

Solar energy is a resource, not only to produce electricity, heat and light, as well as fuel for the operation of clean cars. In July 2013 humanity experienced in the field of transport, a historic moment when the aircraft Solar Impulse HB-SIA with 11,628 solar cells flew the longest distance until a machine of this kind, and across the United States.

Sun issued every second so much energy with which we can meet the needs of all mankind for over a thousand years. Amount of sunlight that reaches the Earth (118,000 TW) for one year exceeds the current global energy consumption to 20-thousand times. Even where solar radiation is more modest – eg. in the northern region of the country – energy falling on the roof of the house it is up to 10 times higher than the domestic consumption for heating and operation of electrical devices. It is true that with increasing global energy consumption, the difference between the generous „solar Meeting“ and final energy consumption each year decreases. Mentioned difference, however, remains a stunning view of the existence of human society is a power almost inexhaustible.

Solar radiation is distributed more homogeneous than any other fuel supplies on Earth. The most common way of using solar energy at present is its conversion into electricity through photovoltaic cells and solar steam power, or its transformation into heat for water heating. It names in the world applies the process of concentration solar parabolic mirrors to the absorber with subsequent production of steam, which drives a generator. The use of parabolic mirrors is not limited to the field of very intense solar radiation.

As it regards the situation in the European Union of more than 50% dependent on imports of primary energy resources and therefore has set a priority to promote the use of domestic renewable resources. Clear leader according to the number of collectors installed as Germany, Austria and Greece. In per capita but the clear leader in Cyprus, where 90% of all homes equipped with solar systems.

The amount of incident solar energy on the territory of Slovakia about 200 times higher than current consumption of primary energy sources in the country. It is therefore a huge potential, which uses minimal. In our geographical conditions of energy hitting the surface reaches a value of 1 m2 from 2450 to 5400 kJ, enough to heat 30 liters of water at a temperature of 20-43 ° C.

In terms of solar energy through solar panels is not much difference between the various regions of Slovakia, among the coldest and warmest areas in the amount of incident energy that is only about 15%. The estimate was in 2011 in Slovakia in total 144,750 square meters of collector area. It is expected that the installation of solar collectors reaches the near term of more than 15,000 m2 per year. An experienced company can install a simple system for heating water in a family house in ideal conditions even for one day. Using solar collectors and photovoltaic panels, the user can prepare hot water and electricity alone and then enlarge its independence from supply monopoly market players.[:]