[:sk]Vodná energia[:en]Water energy[:]

[:sk]

Využívanie energie vodných tokov patrí oddávna k základným zdrojom získavania energie. Energia vodných tokov sa nazýva hydroenergetický potenciál a patrí medzi prírodné bohatstvo každej krajiny. Jeho využitie na výrobu elektrickej energie vo vodných elektrárňach je v rôznych krajinách a rôznych kontinentoch sveta rozdielne. Určujú to najmä prírodné podmienky a stupeň hospodárskeho, technického a spoločenského rozvoja príslušnej krajiny.

Vyspelé európske štáty (napr. Francúzsko, Anglicko, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko a ďalšie) využívajú hydroenergetický potenciál svojich tokov na 65 až 95 %. V Slovenskej republike je v súčasnosti využitý hydroenergetický potenciál na 60-70 % (tento údaj sa líši podľa použitých prameňov).

Na Slovensku patrí využívanie energie vodných tokov k základným zdrojom získavania energie už od minulosti. Bolo to najmä v závislosti na rozvoji banských podnikov zameraných na ťažbu a spracovanie rúd vzácnych kovov (zlato, striebro), farebných kovov (meď) a železných rúd. Banské a hutnícke centrá boli zároveň rozvojovými pre oblasť techniky i kultúry. Ich prostredníctvom sa veľmi rýchlo uplatňovali nové poznatky vedy a techniky. Voda bola pre baníctvo súčasťou jeho rozvoja. Slúžila, ako v tej dobe takmer jediný dostupný zdroj energie, na pohon rôznych banských zariadení. Na zabezpečenie jej dostatku budovali celé generácie našich predkov dômyselné sústavy vodných privádzačov a vodných nádrží. Známe sú najmä sústavy banskoštiavnická, turčekovská a špaňodolinská, budované najmä v 14.–16. storočí.

vodná energia

Použitie vodného kolesa pre banské účely je písomne dokumentované už v 13. storočí. Bolo prvým zariadením na premenu vodnej energie na energiu mechanickú, ktorá sa používala na pohon výťahov, hámrov, stúp, čerpadiel a tiež v hutách. Vodné kolesá boli neskôr, tesne pred prelomom 19. a 20. storočia, nahradzované vodnými turbínami. Prispel k tomu najmä rozvoj elektrotechniky v druhej polovici 19. storočia, čo umožnilo premieňať vodnú energiu na energiu elektrickú.

Na Hornáde v Čani bol elektrifikovaný mlyn už v roku 1880. V roku 1892 vznikla prvá banská vodná elektráreň na Slovensku v Žakarovciach. Do konca 19. storočia bolo na Slovensku vybudovaných 17 vodných elektrární, z toho väčšina na východnom Slovensku. Ich celkový výkon bol 2 812 k (2 067 kW). Tieto MVE boli budované mimo hlavných korýt tokov, nakoľko v tomto období sa využívala plavba pltí a splavovanie dreva na týchto tokoch.

Podľa súpisu vodných diel urobeného finančnými úradmi bolo v roku 1930 na Slovensku viac ako 2 650 vodných diel slúžiacich na využitie vodnej energie. Z uvedeného počtu bolo zmiešaných (mechanická transmisia + výroba elektrickej energie) 96 a samostatných vodných elektrární 49. Ich celkový výkon bol 13 939 kW.

V súčasnosti je na Slovensku v prevádzke 246 vodných elektrární, z čoho je 24 veľkých (s inštalovaným výkonom nad 10 MW) a 222 malých (s inštalovaným výkonom do 10 MW).  Celkove vyrábajú cca 4 450 GWh elektrickej energie ročne. V závislosti na vodnatosti daného roka a ročnej spotrebe pokrýva energia z vody v dlhodobom priemere cca 15-20 % spotreby elektrickej energie na Slovensku.

vodná priehrada na šírku

Využívanie energie vodných tokov vo vodných elektrárňach a malých vodných elektrárňach má v porovnaní s využívaním iných energetických zdrojov (uhlie, jadrová energia) rad výhod:

  • je to trvalý, nevyčerpateľný, stále sa obnovujúci zdroj založený na kolobehu vody v prírode, šetriaci úmerné množstvo paliva, náklady na jeho ťažbu a s tým často spojenú i devastáciu krajiny, dopravu a uloženie odpadu,
  • je to zdroj vlastný, nezávislý na okolitých krajinách (s výnimkou hraničných tokov),
  • je to zdroj, ktorý neznečisťuje ovzdušie a neprodukuje odpad (napr. pri tepelných elektrárňach popolček, pri jadrových elektrárňach jadrový odpad), ktorý je následne potrebné skladovať resp. nejakým spôsobom likvidovať,
  • je to pohotový zdroj, ktorý dokáže rýchle (v priebehu niekoľkých sekúnd) reagovať na zmeny zaťaženia v elektrizačnej sústave (regulačné vodné elektrárne),
  • vyžaduje veľmi nízke prevádzkové náklady pri dlhej životnosti a vysokom počte prevádzkových hodín,
  • vyžaduje malý počet prevádzkových zamestnancov (väčšina vodných a malých vodných elektrární je plne automatizovaná a pracujú bez stálej obsluhy),
  • najmä malé vodné elektrárne sú rozptýlené prakticky po celom území krajiny, sú blízko k spotrebiteľom a majú preto veľmi malé prenosové straty pri dodávke elektrickej energie,
  • oproti iným veľmi využívaným obnoviteľným zdrojom energie (fotovoltika, veterná energia) je vodná energia najlepšie predvídateľným a najstabilnejším zdrojom dodávky elektrickej energie.

hydro elektrár

Európska únia podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Vo využívaní vodnej energie v európskom a aj v slovenskom meradle platí, že lokality veľkých vodných elektrární sú prakticky využité. Značná časť vodnej energie zostáva ale obsiahnutá v menších vodných tokoch s energetickou využiteľnosťou iba v malých vodných elektrárňach. Pokiaľ ide o malé vodné elektrárne, medzi európskych lídrov patria Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko a Švédsko. V posledných rokoch zaznamenali výrazný rozvoj aj Česká republika, Poľsko a Slovinsko.

Jednou z príčin, prečo v oblasti výstavby malých vodných elektrární na Slovensku nezaznamenávame výrazný pokrok, sú vysoké investičné náklady. Kompenzujú to však pomerne nízke náklady prevádzkové, pričom vo všeobecnosti platí, že investičné náklady klesajú so zväčšujúcim sa inštalovaným výkonom. Ekonomickou bariérou môže byť aj dlhšia doba návratnosti finančných prostriedkov v horizonte 15-20 rokov, ktorú zas vyvažuje dlhá životnosť elektrárne. Bežne sa odhaduje na 50-70 rokov, pričom najstaršie malé vodné elektrárne na Slovensku sú v prevádzke už viac ako 100 rokov.

Vodná energetika je dnes v celosvetovom meradle druhým najväčším zdrojom elektrickej energie. Aj v rámci Európy sa má v kontexte so zámermi Európskej rady a Európskeho parlamentu postupne napĺňať cieľ – v roku 2020 zvýšiť podiel energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na úroveň 20% z celkovej spotreby energie v EÚ.

[:en]Energy use of watercourses is always been a fundamental source of energy production. The energy of water flows is called hydropower potential and are among the natural wealth of each country. Its use for electricity generation in hydropower plants in different countries and different continents of the world differently. Determine the particular natural conditions and level of economic, technological and social development of the country.

Developed European countries (eg. France, England, Switzerland, Germany, Austria, Sweden, Norway, Finland and others) use of its hydropower potential flows to 65-95%. The Slovak Republic is currently exploited hydropower potential at 60-70% (this figure varies by springs).

Slovakia is the utilization of energy waterways to the basic source of energy production since past. This was mainly based on the development of mining undertakings involved in the mining and processing of ores of precious metals (gold, silver), ferrous metals (copper) and iron ore. Mining and smelting centers were also developing in the field of art and culture. Through them very quickly they apply the new knowledge of science and technology. Water was for mining part of his development. He served as at that time almost the only available source of energy to drive a variety of mining equipment. To ensure a sufficient build generations of our ancestors sophisticated system of water conduits and reservoirs. Known systems are particularly Banskoštiavnická, turčekovská and Doiley, built mainly in the 14th-16th century.

Use water wheel for mining purposes is documented in writing in the 13th century. It was the first device to convert water energy into mechanical energy, which is used to power elevators, mills, stupas, pumps and also in smelters. Water wheels were later, just before the turn of the 19th and 20th centuries, being replaced by water turbines. Mostly due to the development of engineering in the second half of the 19th century, making it possible to convert hydropower into electricity.

On Hornáde in Cani was electrified mill as early as 1880. In 1892, it established the first mining hydroelectric power plant in Slovakia Žakarovce. By the end of the 19th century, Slovakia had built 17 hydropower plants, including most of eastern Slovakia. Their total output was 2812 HP (2067 kW). The power plants were built outside the main river beds flows because at that time it was used sailing rafts and floating timber on these flows.

According to an inventory of water projects made the tax authorities was in 1930 in Slovakia, more than 2,650 water projects serving the use of water power. Of these mixed (mechanical transmission + electricity production) and 96 independent hydropower 49. Their overall performance was 13,939 kW.

Currently in operation in Slovakia 246 hydroelectric power plants, of which 24 large (with an installed capacity of 10 MW) and 222 small (with an installed capacity of 10 MW). Overall, producing about 4,450 GWh of electricity per year. Depending on the water levels of the year and covers the annual consumption of energy from the water in the long-term average of about 15-20% of electricity consumption in Slovakia.

Energy use waterways as hydro power and small hydropower has compared the use of other energy sources (coal, nuclear) number of advantages:

It is a permanent, inexhaustible, continually renewable resource based on the hydrological cycle, saving proportional to the amount of fuel, the cost of extraction and with that often imply the devastation, transportation, and disposal of waste,
it is a source of its own, independent of the neighboring countries (with the exception of border watercourses)
it is a resource that does not pollute the air or produce waste (eg. in the fly ash thermal power plants, nuclear power plants with nuclear waste), which is then be stored respectively. somehow disposed of.
it is a quick source that can rapidly (within seconds) to respond to load changes in power system (regulating hydropower)
It requires very low operating costs for long life and high number of operating hours
requires a small number of operational staff (mostly water and small hydropower plants is fully automated and work with continuous service)
in particular small hydropower plants are spread almost throughout the country, they are close to consumers and thus have a very small transmission loss in the electricity supply
over other widely used renewable energy sources (photovoltaic, wind energy) is hydropower most predictable and stable sources of electricity supply.
hydro power plants

The European Union supports the development of renewable energy sources. In the use of hydropower in the European and in the Slovak scale rule, large hydropower sites are practically used. A significant proportion of hydropower remains contained but in smaller watercourses energy usability only in small hydroelectric plants. Regarding small hydropower plants, the EU leaders are Austria, Italy, France, Spain and Sweden. In recent years, significant development of the Czech Republic, Poland and Slovenia.

One of the reasons for the construction of small hydropower plants in Slovakia do not record significant progress, the high investment costs. Compensate for this, however, relatively low operating costs, and in general, the investment costs decline with increasing installed capacity. Economic barriers can be even longer payback term funding in 15 to 20 years, which in turn balances the long life of the plant. It is commonly estimated at 50-70 years, while the oldest small hydroelectric power plants in Slovakia are in operation for more than 100 years.

Hydro power is now globally the second largest source of electricity. Also within Europe it should be in the context of the intentions of the European Council and the European Parliament to the objective of gradually – in 2020 to increase the share of energy produced from renewable sources to the level of 20% of total EU energy consumption.[:de]Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum.

Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.[:]