[:sk]Členovia KUVOZE – kontakty[:en]Members KUVOZE – contacts[:]

[:sk]

Právnické osoby

bio-eko energia, s.r.o.

Zakladajúci člen KUVOZE
Adresa spoločnosti: Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
IČO: 45 633 860
email: info@bioplyn.sk

Eicero, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Bohunická 50, 619 00 Brno IČO: 47 857 561
Pobočka Bratislava: Prievozská 1978/6, 821 09 Bratislava
IČO: 29 224 292
www.eicero.cz

EMES, s.r.o.

Zakladajúci člen KUVOZE
Adresa spoločnosti: Tr. SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 578 781
www.emes.sk

SANREI s.r.o.

Adresa spoločnosti: Apollo Business Center II
Prievozská 4/D, Blok E
821 09 Bratislava
IČO: 52 160 751
www.sanrei.eu 

POLNOMAX, s.r.o.

Adresa spoločnosti: J. Hagaru 9, 831 51 Bratislava
IČO: 43 768 199
email: gombik.pavol@stonline.sk

IKEA Components s.r.o.

Adresa spoločnosti: Továrenská 2614/19, 90120 Malacky
IČO: 35787953

MAGNIMEX, s.r.o.

Adresa spoločnosti: J. Hagaru 9, 831 51 Bratislava
IČO: 35 969 041
email: gombik.pavol@stonline.sk

Pavel ŠIMON s.r.o.

Adresa spoločnosti: Benická 50/9, 031 01  Liptovský Mikuláš
IČO: 46 410 392
pavel-simon.com; EnergiaWeb.sk

QEL, s.r.o. 

Zakladajúci člen KUVOZE
Adresa spoločnosti: Mičkova 24, 085 01 Bardejov
IČO: 37 717 497
www.qel.sk 

Fyzické osoby

Dr. h. c. prof. Ing. Michal KOLCUN, PhD.

Vedúci Katedry elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach.

email: michal.kolcun@tuke.sk

www.fei.tuke.sk

prof. Ing. Ľubomír ŠOOŠ, PhD. 

Zakladajúci člen Komory užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE.
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave.
email: lubomir.soos@stuba.sk
www.sjf.stuba.sk

prof. Ing. Peter HORBAJ, PhD.  

Vedúci Katedry energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach.
email: peter.horbaj@tuke.sk
www.sjf.tuke.sk

prof. Ing. Peter DUŠIČKA, PhD.

Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave.
email: peter.dusicka@stuba.sk
www.stuba.sk

prof. Ing. Ján GADUŠ, PhD.

Katedra konštruovania strojov, Technická fakulta, Slovenská poľnohopodárska univerzita v Nitre.
email: jan.gadus@uniag.sk
www.tf.uniag.sk

prof. Ing. Miroslav HUTŇAN, PhD.

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva,  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
Slovenská technická univerzita v Bratislave.
email: miroslav.hutnan@stuba.sk
www.fchpt.stuba.sk

doc. Ing. Radim RYBÁR, PhD.

Centrum obnovyteľných zdrojov energie, Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta baníctva, ekológie,
riadenia a geotechnológií, Technická univerzita Košice.
email: radim.rybar@tuke.sk
 www.fberg.tuke.sk

doc. Ing. Peter TAUŠ, PhD.

Centrum obnovyteľných zdrojov energie, Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta baníctva, ekológie,

riadenia a geotechnológií, Technická univerzita Košice.
email: peter.taus@tuke.sk
www.fberg.tuke.sk

Ing. Dušan  JELEŇ

gestor sekcie biomasy, bioplynu a biometánu Komory užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE.
email: energoservis.dsj@centrum.sk

Ing. Peter LUKÁČ, PhD.

Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach.
email: peter.lukac@tuke.sk
www.sjf.tuke.sk

Ing. Peter ŠNAJDÁR  

Autorizovaný stavebný inžinier, člen Slovenskej komory stavebných inžinierov, SZČO.

email: peter.snajdar@gmail.com

Andrej JANÁK

Zakladajúci člen Komory užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE.
email: Janak@esincon.sk

Sekretariát Komory užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE.
email: info@kuvoze.sk

[:en]

Legal entities

 Pavel ŠIMON s.r.o.

Company address: Benická 50/9, 031 01  Liptovský Mikuláš, Slovakia
ID: 46 410 392

 

IKEA Components s.r.o.

Company address:  Továrenská 2614/19, 90120 Malacky, Slovakia
ID: 35787953

Eicero, Ltd.

Head Office: Bohunická 50, 619 00 Brno, Czech republic
ID: 47857561
Branch Bratislava Prievozská 1978/6, 821 09 Bratislava, Slovakia
ID: 29224292
www.eicero.cz

SANREI s.r.o.

Adresa spoločnosti: Apollo Business Center II
Prievozská 4/D, Blok E
821 09 Bratislava
IČO: 52 160 751
www.sanrei.eu

QEL, Ltd.

Founding member of the Chamber of users and producers of renewable energy – KUVOZE.
Company address: Mičkova 24, 085 01 Bardejov, Slovakia
ID: 37717497
www.qel.sk 

EMES, Ltd.

Founding member of the Chamber of users and producers of renewable energy – KUVOZE.
Company address: SNP 75, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
ID: 31578781
www.emes.sk

Bio-Eco Energy, Ltd.

Founding member of the Chamber of users and producers of renewable energy – KUVOZE.
Company address: Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovakia
ID: 45633860
email: info@bioplyn.sk

POLNOMAX, Ltd.

Company address: J. Hagaru 9, 831 51 Bratislava, Slovakia
ID: 43768199
email: gombik.pavol@stonline.sk

MAGNIMEX, Ltd.

Company address: J. Hagaru 9, 831 51 Bratislava, Slovakia
ID: 35969041
email: gombik.pavol@stonline.sk

 

Individuals

 Dr. h. c. prof. Ing. Michal KOLCUN, PhD.

Head of Department of Electrical Power Engineering Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Technical University of Kosice, Slovakia

email: michal.kolcun@tuke.sk

www.fei.tuke.sk

prof. Ing. Ľubomír ŠOOŠ, PhD.

Founding member of the Chamber of users and producers of renewable energy – KUVOZE.
Faculty of Mechanical Engineering, Slovak Technical University in Bratislava, Slovakia
email: lubomir.soos@stuba.sk
www.sjf.stuba.sk

 prof. Ing. Peter HORBAJ, PhD.

Head of the Department of Power Engineering, Mechanical Engineering, Technical University of Košice, Slovakia
email: peter.horbaj@tuke.sk
www.sjf.tuke.sk

prof. Ing. Peter DUŠIČKA, PhD.

Department of Hydraulic Engineering, Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
email: peter.dusicka@stuba.sk
www.stuba.sk

prof. Ing. Ján GADUŠ, PhD.

Department of Machine Design, Faculty of Engineering, Slovak University of farming in Nitra, Slovakia
email: jan.gadus@uniag.sk
www.tf.uniag.sk

prof. Ing. Miroslav HUTŇAN, PhD.

Institute of Chemical and Environmental Engineering, Faculty of Chemical and Food Technology,
Slovak Technical University in Bratislava, Slovakia
email: miroslav.hutnan@stuba.sk
www.fchpt.stuba.sk

doc. Ing. Radim RYBÁR, PhD.

A renewable energy center, Institute of Business and Management, Faculty of Mining, Ecology,
Control and Geotechnology, Technical University of Košice, Slovakia
email: radim.rybar@tuke.sk
 www.fberg.tuke.sk

doc. Ing. Peter TAUŠ, PhD.

A renewable energy center, Institute of Business and Management, Faculty of Mining, Ecology,
Control and Geotechnology, Technical University of Košice, Slovakia
email: peter.taus@tuke.sk
www.fberg.tuke.sk

 Ing. Dušan  JELEŇ

head of section Biomass, Biogas and Biomethan of the Chamber of users and producers of renewable energy – KUVOZE.
email: energoservis.dsj@centrum.sk

 Ing. Peter LUKÁČ, PhD.

Department of Power Engineering, Mechanical Engineering, Technical University of Košice, Slovakia
email: peter.lukac@tuke.sk
www.sjf.tuke.sk

Ing. Peter ŠNAJDÁR

Authorized civil engineer, member of the Slovak Chamber of Civil Engineers, the self-employed.

email: peter.snajdar@gmail.com

Andrej JANÁK

Founding member of the Chamber of users and producers of renewable energy – KUVOZE.
email: Janak@esincon.sk

 Mgr. Roman DOMSKÝ

The Secretariat of the Chamber of users and producers of renewable energy – KUVOZE.
email: info@kuvoze.sk[:]