Dňa 19. 12. 2019 prebehlo v priestoroch Komory užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie – KUVOZE každoročné valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie prerokovalo správu o činnosti a správu o hospodárení. Taktiež prerokovalo správu o činnosti jednotlivých sekcií.

Valné zhromaždenie KUVOZE zobralo na vedomie:

  • správu o činnosti KUVOZE za uplynulé obdobie,
  • správu o hospodárení KUVOZE za uplynulé obdobie,
  • správu o činnosti jednotlivých sekcií KUVOZE za uplynulé obdobie,
  • plán činnosti KUVOZE na rok 2020.

Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov KUVOZE, a to:

Bod. 6.10., ktorý znie: „Účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení je možné aj prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.

Valné zhromaždenie KUVOZE schvaľuje voľbu prezídia KUVOZE

Prezident

Pavel Šimon

Víceprezidenti

Pavol Gombík a Dušan Jeleň

Valné zhromaždenie aj poďakovalo končiacemu prezídiu za odvedenú prácu a najmä p. Pavlovi Gombíkovi, ktorý vo funkcii prezidenta komory odviedol obrovský kus práce.

 

Od kuvoze