[:sk]Transformácie a úspora energie[:en]Transformation and energy saving[:]

[:sk]

Elektrická, tepelná, slnečná, parná, jadrová, mechanická, vodná… Prívlastkov energie je nepreberné množstvo. Navyše, všetky druhy energie sa môžu vzájomne („do seba navzájom“) premieňať. Neexistujú síce žiadne kritériá ani všeobecne ustálený systém triedenia druhov energie, čo sa však jednoznačne s každou energiou spája, nech je akákoľvek, vždy do popredia  vystupuje nutnosť jej šetrenia – úspor.

V rámci šetrenia energiou rozoznávame prístupy:

  • znižovanie energetickej náročnosti (napr. zníženie vykurovania miestnosti)
  • zvýšenie účinnosti využitia energie, kde prostredníctvom zvýšenej efektivity dosiahneme zníženie spotreby (napr. tepelná izolácia, úsporná žiarovka)
  • využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE); tu nejde o úsporu v pravom slova zmysle, väčšinou sa myslí náhrada fosílnych palív inými, alternatívnymi druhmi energie (napr. geotermálna energia namiesto uhlia, spracovanie biomasy na elektrickú a tepelnú energiu)

Najmä na využívanie obnoviteľných zdrojov a úsporu energie je zameraný aj národný projekt Zelená domácnostiam, ktorý podporuje inštaláciu 5 druhov zariadení:

Medzi všeobecne uznávané, šetrné a environmentálne vhodné spôsoby získavania energie patrí napr. kogenerácia. Ide o kombinovanú výrobu  elektrickej a tepelnej (KVET) energie. Existuje veľa spôsobov ako transformovať energiu obsiahnutú v primárnom palive na energiu elektrickú. Tieto spôsoby sú však zvyčajne sprevádzané aj vznikom tepla, ktoré sa dá využiť.

Ak sa spojí kogenerácia s využitím biomasy, vzniká tak veľmi výhodný zdroj energií a účinnosť kogeneračných systémov je ekonomicky silný argument. Možnosť získavania paliva pre kogeneračné jednotky z biomasy jednoznačne tento druh výroby energie uprednostňuje pred ostatnými spôsobmi výroby.

Práve kogenerácia, resp. kogeneračné technológie na kombinovanú výrobu tepelnej a elektrickej energie, ktoré sú významným nástrojom pre úsporu palív, rezonujú aj v spomínanom projekte Zelená domácnostiam.

Čoraz častejšie sa však už stretávame s termínom „trigenerácia“. Tento názov sa používa v zmysle pridania výroby chladu, teda výroby troch rôznych druhov energie. Chlad sa získava v absorpčných chladiacich jednotkách.

[:en]Electrical, thermal, solar, steam, nuclear, mechanical, hydro power … adjectives are plentiful. Moreover, all types of energy can be mutually ( „to each other“) to convert. Although there is no criteria or generally steady grading system of energy, which do not explicitly connects with every energy, whatever it is, always to the fore the need for a saving – saving.

Within the energy saving distinguish approaches:

reducing energy intensity (ie. a reduction in space heating)
improving the efficiency of energy, which means increased efficiency achieved by reducing consumption (eg. heat insulation, energy saving lamp)
use of renewable energy sources (RES); This is not about saving in the strict sense, usually it refers to replacement of fossil fuels by other alternative types of energy (eg. geothermal energy instead of coal, processing of biomass into electricity and heat)
In particular the use of renewable resources and saving energy is also directed a national project Green Households that supports the installation of five kinds of devices:

small power generation equipment with capacity up to 10 kW – photovoltaic panels, wind turbines
the heat generator to cover the energy demand in a family or apartment building – solar collectors, biomass boilers, heat pumps
Among the generally recognized, economical and environmentally friendly methods of energy production is one example. cogeneration. This is a combined production of electricity and heat (CHP) energy. There are many ways to transform the energy contained in the primary fuels into electricity. These methods are, however, usually accompanied by the formation of heat that can be used.

If it is combined with the use of biomass cogeneration, there is a very useful resource and energy efficiency of the cogeneration systems is economically strong argument. The possibility of obtaining fuel from biomass cogeneration units clearly this kind of energy preferred over other means of production.

Just cogeneration, respectively. cogeneration technologies combined heat and power, which are an important tool for saving fuel is also reflected in the said project Green households.

Increasingly, however, we encounter the term „trigeneration“. This name is used to mean the addition of cold, have produced three different kinds of energy. Cold is obtained in absorption refrigeration units.[:]