[:sk]Benefity členov KUVOZE[:en]How to join KUVOZE[:]

[:sk]

Vážení priaznivci obnoviteľných zdrojov energie,

ponúkame Vám možnosť stať sa členom Komory užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie KUVOZE, ktorá je dobrovoľným nezávislým odborným združením právnických a fyzických osôb, nie je založená za účelom dosahovania zisku a vyvíja aktivity smerujúce k ochrane práv svojich členov za účelom lepšieho presadzovania ich záujmov v oblasti obnoviteľných zdrojov energií – OZE.

Medzi benefity členstva v KUVOZE patria možnosti:

Ako členovia KUVOZE sa môžete podieľať na

 • činnosti jednotlivých sekcií komory
 • spoločnom postupe pri rokovaniach o podpore a presadzovaní legislatívy v oblasti OZE
 • príprave materiálov pre ministerstvá, orgány štátnej správy a samosprávy
 • tvorbe portálu www.kuvoze.sk
 • domácich a zahraničných projektoch KUVOZE, vrátane výskumných a vývojových

Ako členovia KUVOZE môžete získať a využívať

 • informačný servis poskytovaný členom komory
 • možnosť bezplatnej prezentácie na podujatiach usporadúvaných komorou
 • zľavy za uverejnenie reklamy na www.kuvoze.sk, v propagačných materiáloch komory
  a odborných publikáciach vydaných komorou
 • spoločné prezentačné plochy na veľtrhoch, výstavách, seminároch  a konferenciách
 • odborné zázemie a medzinárodné kontakty komory
 • možnosť rozšírenia Vášho portfólia odborných a obchodných partnerov

Členom komory sa môžete stať vyplnením prihlášky a jej zaslaním na info@kuvoze.sk alebo na poštovú adresu KUVOZE.

Prihláška fyzická osoba         (na stiahnutie)

Prihláška právnická osoba   (na stiahnutie)

 

 [:en]Dear supporters of renewable energy,

We offer you the possibility to become a member of the Chamber of users and producers of renewable energy KUVOZE, which is a voluntary independent professional association of legal and natural persons not established to make a profit and develop activities aimed at protecting the rights of its members for the purpose of better defending their interests in renewable energy sources.

As members of the chamber can participate in

a) the activities of individual sections working within the chamber,
b) a common law enforcement in the field of renewable energy,
c) a common approach to dealing on the promotion of renewable energy,
d) the preparation of materials for different ministries and state and local governments,
e) the creation of an Internet portal www.kuvoze.sk, and publishing your own articles, expert
f) projects implemented chamber
g) domestic and foreign projects, including research and development projects.

At the same time members of the Chamber of use

a) information service provided by a member of the chamber,
b) the possibility of free presentations at events organized by the Chamber,
c) Discounts for publishing ads on Internet portals www.kuvoze.sk,
d) Discounts for publishing ads in the Chamber newsletter and leaflets chamber
e) Discounts for publishing advertisements in specialist puiblikáciach issued by the Chamber,
f) joint exhibition space for trade fairs, exhibitions, seminars and conferences.
g) expertise chamber
h) international contacts chamber.

Membership in the Chamber in addition you get

a) a FREE entry to the membership section of the chamber on a website www.kuvoze.sk,
b) sending a free electronic version of the newsletter chamber
c) the possibility of regularly sending current reports in the field of renewable energy,
d) the possibility of extending professional and business contacts.

Chamber members can become by completing the form and sending it to the electronic or postal address of the Chamber of users and producers of renewable energy – KUVOZE.

Is pleased to welcome you when you become a member of the Chamber and will contribute actively to the development of both chambers, but in particular the development of renewable energy sources, especially in the Slovak Republic.[:]