[:sk]Ministerstvo hospodárstva SR spustilo medzirezortné pripomienkovacie konanie k novele zákona č. 309/2009 o podpore OZE a VÚKV. Nakoľko sme sa stali registrovaným pripomienkujúcim subjektom, tak sme uplatnili možnosť dať zásadné pripomienky k návrhu novely.

Pripomienky  novele

Všetky pripomienky od subjektov si môžte pozrieť tu: slov-lex.sk.
My sme si dovolili riešiť zjednodušenie procesov pre malý zdroj (§ 4a), kde navrhujeme rozšíriť úľavu od povinností nie len podľa § 4 ods. (2) ale aj od § 7. Malý zdroj by tak nemusel riešiť „potvrdenie o pôvode elektriny. Súčasne navrhujem aby RDS mohli riešiť pre malý zdroj prevzatie zodpovednosti za odchýlku v zmluve o pripojení.
Druhá skupina pripomienok sa týka úpravy povinností výrobcov, tak aby mali zmysel a neboli len administratívnou šikanou. Tie sa týkajú § 4 ods. (2) písm. c) a ods. (3).
Využili sme tak posledný deň možnosti na zadanie pripomienok.
Podrobný text pripomienok je tu:
Pripomienka k
Text pripomienky
Typ
Dátum vytvorenia
Detail
§ 4 ods. (2) písm. c) Pôvodný text nahradiť textom: „oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy neuplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) vždy k 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok; pri zariadeniach výrobcu elektriny uvedených do prevádzky po 15. auguste je výrobca elektriny povinný informovať prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy o nevyužití práva podľa odseku 1 najneskôr 30 dní pred uvedením zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky,“ Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Výrobcovi je podľa § 3 udelenie právo na podporu na 15 rokov, a je teda zbytočná záťaž o právo každoročne žiadať. Poskytovanie informácie o „predpokladaného množstva dodanej elektriny“ je tiež nadbytočná záťaž, nakoľko prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy má presné merané údaje a úrad týmto predpokladom disponuje v rámci vydávania cenového rozhodnutia výrobcovi. Preto je vhodné po výrobcoch žiadať hlásiť opak – ak nechcú v nasledovnom kalendárnom roku využiť podporu. Zásadná pripomienka 16.3.2017 Detail
§ 4 ods. (3) Celý text odseku presunúť do § 16 Správne delikty ako nový odsek Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. § 4 ods. (3) nie je povinnosť ale správny delikt. Preto je potrebné zosúladiť jeho správne umiestnenie. Navyše za takto umiestnenú sankciu nenesie formálne žiaden subjekt zodpovednosť. Zásadná pripomienka 16.3.2017 Detail
§ 3 ods. (13) text odseku: „Pri výrobe elektriny, ktorá sa nepovažuje za podnikanie v energetike, sa na výrobcu nevzťahujú povinnosti podľa § 4 ods. 2.“ doplniť na konci vety o “ a § 7.“. Odôvodnenie: poznatok z praxe, kedy sa odsekom 13 zrušila povinnosť podľa § 4 ods. 2, ale prevádzkovatelia distribučných sústav tieto povinnosti požadujú plniť podľa § 7. Zásadná pripomienka 16.3.2017 Detail
§ 5 Do ods. (6) vložiť nové písm. „d) v prípade výrobcu podla § 4a môže byť poskytnutie práva podľa § 3 ods. (1) písm. d) súčasťou zmluvy o pripojení výrobcu.“ Odôvodnenie: legislatívno-technická úprava. Malý zdroj podla § 4a nemusí mať zmluvu o dodávke z písm a) a tak je právo na prevzatie odchýlky nevykonateľné. Zásadná pripomienka 16.3.2017 Detail

[:]

Od kuvoze