Transformácie a úspora energie

Elektrická, tepelná, slnečná, parná, jadrová, mechanická, vodná… Prívlastkov energie je nepreberné množstvo. Navyše, všetky druhy energie sa môžu vzájomne („do seba navzájom“) premieňať. Neexistujú síce žiadne kritériá ani všeobecne ustálený systém triedenia druhov energie, čo sa však jednoznačne s každou energiou spája, nech je akákoľvek, vždy do popredia  vystupuje nutnosť jej šetrenia – úspor.

V rámci šetrenia energiou rozoznávame prístupy:

  • znižovanie energetickej náročnosti (napr. zníženie vykurovania miestnosti)
  • zvýšenie účinnosti využitia energie, kde prostredníctvom zvýšenej efektivity dosiahneme zníženie spotreby (napr. tepelná izolácia, úsporná žiarovka)
  • využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE); tu nejde o úsporu v pravom slova zmysle, väčšinou sa myslí náhrada fosílnych palív inými, alternatívnymi druhmi energie (napr. geotermálna energia namiesto uhlia, spracovanie biomasy na elektrickú a tepelnú energiu)

Najmä na využívanie obnoviteľných zdrojov a úsporu energie je zameraný aj národný projekt Zelená domácnostiam, ktorý podporuje inštaláciu 5 druhov zariadení:

Medzi všeobecne uznávané, šetrné a environmentálne vhodné spôsoby získavania energie patrí napr. kogenerácia. Ide o kombinovanú výrobu  elektrickej a tepelnej (KVET) energie. Existuje veľa spôsobov ako transformovať energiu obsiahnutú v primárnom palive na energiu elektrickú. Tieto spôsoby sú však zvyčajne sprevádzané aj vznikom tepla, ktoré sa dá využiť.

Ak sa spojí kogenerácia s využitím biomasy, vzniká tak veľmi výhodný zdroj energií a účinnosť kogeneračných systémov je ekonomicky silný argument. Možnosť získavania paliva pre kogeneračné jednotky z biomasy jednoznačne tento druh výroby energie uprednostňuje pred ostatnými spôsobmi výroby.

Práve kogenerácia, resp. kogeneračné technológie na kombinovanú výrobu tepelnej a elektrickej energie, ktoré sú významným nástrojom pre úsporu palív, rezonujú aj v spomínanom projekte Zelená domácnostiam.

Čoraz častejšie sa však už stretávame s termínom „trigenerácia“. Tento názov sa používa v zmysle pridania výroby chladu, teda výroby troch rôznych druhov energie. Chlad sa získava v absorpčných chladiacich jednotkách.

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!