[:sk]Ekonomika v hľadaní nového “ osvietenia“

Agilný, zvedavý a pripravený na zmenu v čo najkratšom čase: to je recept na úspech v novej ekonomike. Všetci – spoločnosť, podnikatelia a jednotlivci – čelia rovnakým výzvam: digitalizácie, kultúrnym posunom a migrácii vynárajú otázky, na ktoré už naše hospodárske stratégie neposkytujú dostatočné odpovede. Ekonomické mechanizmy a korelácia tiež stratili na význame v tejto hektickej dobe.  Nové nápady a jednotlivé ekonomické  kroky smerujú k obratu v ekonomickej histórii. Majú klasické ekonomické modely najlepšie časy za sebou? Aké zručnosti budú cenné v ekonomike zajtrajška? Čo sa môže Európa naučiť z atlantického a ázijského priestoru?

Na Alpbach hospodárskom sympóziu, experti, podnikatelia a akademici budú hľadať ekonomiku zajtrajška. Zoznámte sa s priekopníkmi v mnohých plenárnych diskusiách a zasadnutiach a pripojte sa k nim.[:en]

THE ECONOMY IN SEARCH OF A NEW ENLIGHTENMENT

Agile, curious and ready to change at a moment’s notice: this is the formula for success in the new economy. Everyone – society, business and individuals – faces the same challenges: digitalisation, cultural shifts and migration pose questions to which our economic policies no longer provide sufficient answers. Economic mechanisms and correlations also lose their importance in the rush to and from the new. Fresh ideas and individual actions point towards a turning point in economic history. Have classical economic models served their time? Which skills will be valuable in the economy of tomorrow? What can Europe learn from Atlantic and Asian economies?

At the Alpbach Economic Symposium, experts, entrepreneurs and academics hunt the signs of tomorrow’s economy. Meet pioneers in the numerous plenary discussions and breakout sessions and join them in breaking new ground.[:]

Od kuvoze