[:sk]Ministerstvo hospodárstva na legislatívny portál umiestnilo do pripomienkovania „Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov“. Pripomienkovanie skončilo včera 10. 4. 2016.

Pripomienky KUVOZE

KUVOZE, tak ako viaceré iné subjekty, požaduje aby smernica zostala vo viacerých častiach v pôvodnom znení a Slovensko ju, v nami rozporovaných bodoch, nemenilo. Ide o tieto body:

KUVOZE čl. 3. Navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať text navrhovanej Smernice. Zásadná pripomienka
KUVOZE čl. 4. Navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať text navrhovanej Smernice. Zásadná pripomienka
KUVOZE čl. 16. a 17. Navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať text navrhovanej Smernice. Zásadná pripomienka
KUVOZE čl. 21. Navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať text navrhovanej Smernice. Zásadná pripomienka
KUVOZE čl. 22. Navrhujeme zmeniť stanovisko SR a ponechať text navrhovanej Smernice. Zásadná pripomienka

Článok 3 – Celkové záväzné ciele Únie na rok 2030

Aj KUVOZE žiada zachovať záväznosť pre jednotlivé krajiny vrátane Slovenska.

Článok 4 – Finančná podpora pre elektrinu z obnoviteľných zdrojov

Súhlasíme s názorom únie, že podpora môže byť riešená cez viaceré krajiny.

Článok 16 – Organizácia a trvanie postupu vydávania povolení

Zriadenie podpory cez „jednotné kontaktné miesto“,resp. „one-stop-shop“. Unijná verzia sa nám zdá „lepsšia“.

Článok 17 – Postupy jednoduchého oznamovania

Podľa návrhu únie: „Zavádza sa povinnosť jednoduchého oznamovania prevádzkovateľov distribučnej sústavy pre malé projekty (demonštračné projekty a zariadenia s elektrárenskou kapacitou menšou ako 50 kW) a osobitné ustanovenie týkajúce sa zrýchlenia postupu udeľovania povolení pre prestavby existujúcich zariadení vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov.

Na tomto princípe nevidíme dôvod niečo meniť.

Článok 21 – Samospotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov

Posilňuje postavenie spotrebiteľov tým, že im umožní vlastnú spotrebu bez neprimeraných obmedzení, pričom sú odmeňovaní za elektrinu z obnoviteľných zdrojov vyrobenú vo vlastnej réžii, ktorú dodávajú do siete.

Na tomto princípe nevidíme dôvod niečo meniť.

Článok 22 – Komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov

Stanovuje nové kritériá o energetických komunitách, ktoré im umožňujú účasť na trhu.

Na tomto princípe nevidíme dôvod niečo meniť.

KUVOZE v obrane OZE našťastie nezostalo samo

Pripomienky od všetkých zúčastnených si môžte pozrieť tu: slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/222/pripomienky/zobraz alebo stihnúť pre neskôr tu: slov-lex.sk/static/SK/EL/2017/222/LP-2017-222-vznesene-pripomienky.docx[:]

Od kuvoze