[:sk]

Otázka:

Rád by som sa informoval, aké sú možnosti využitia drevoplynu na Slovensku? V prípade využitia drevnej štiepky a následného spaľovania v
kogeneračnej jednotke, do ktorej kategórie môzeme zaradiť takýto výnos? Biomasa? Zároveň Vás poprosím o zaslanie legislatívy a systému riešenia žiadostí o pripojenie takéhoto zariadenia.

Ing. Matej K.

Odpoveď: 

Na Vaše otázky nie je možná jednoznačná – a najmä jednoduchá odpoveď. Na Slovensku sa drevoplyn (syntézny plyn) bežne nevyrába, napriek tomu, že existujú technické zariadenia na takúto výrobu a sú ojedinele v prevádzke na rozklad slamy, dreva, ale aj plastov a odpadu z pneumatík. Ide o termický rozklad biomasy, v tomto prípade drevnej hmoty vo forme štiepky alebo pilín, bez prístupu vzduchu,  z ktorého môžeme získať ako výstupné produkty kvapalné alebo plynné palivo a uhlík. Do ovzdušia sa pritom dostáva iba malé množstvo vodnej pary. Ak budeme hovoriť iba o drevnej štiepke, tak to je jeden druh biomasy a zo spaľovania výstupných produktov (kvapalného alebo plynného biopaliva) v kogeneračnej jednotke môžeme vyrábať elektrinu a teplo. Výkupná cena elektriny je stanovená výnosom URSO č. 221/2013, § 10, ods. 1. Pre rok 2015 bol zverejnený návrh vyhlášky, v ktorom bola nová cena, ale táto ešte nebola schválená. Pokiaľ sa týka legislatívy, tak predovšetkým ide o novelizovaný zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej spomenutú vyhlášku URSO a predpisy o pripojení výrobcu elektriny z OZE, ktoré si vydávajú jednotlivé distribučné spoločnosti. Tieto legislatívne dokumenty si však aj pre naše potreby sťahujeme z internetu.

Snažil som sa veľmi stručne odpovedať na Vaše otázky, ale praktická stránka ich realizácie bude oveľa zložitejšia. V súčasnej dobe nie je žiadúca podpora výroby elektriny z OZE, vzhľadom na prebytok vo výrobe a na plánované dokončenia klasických zdrojov výroby elektriny na Slovensku. Snahou URSO je neustále znižovať ceny elektriny z OZE a umožňuje to aj ostatná novela zákona. Distribučné spoločnosti na Slovensku dočasne (od decembra 2013) pozastavili vydávanie povolení na pripojenie výrobcu elektriny do siete, zatiaľ nie je známe dokedy. A práve toto sú skutočnosti, na ktoré nie je jednoduchá odpoveď.

František Zacharda, vedúci sekcie „Biomasa“, KUVOZE

[:en]The question:

I would like to ask you, what are the possibilities for using wood gas to Slovakia? In the case of the use of wood chips and the subsequent incineration
CHP unit into which category we can include such income? Biomass? At the same time I ask you to send the legislation and system solution applications for connection of such equipment.

Ing. Matthias K.

The answer:

Your question is not perhaps clear – and especially easy answer. In Slovakia, wood gas (syngas) does not produce normally, although there are technical installations for such manufacture and in use is rarely the decomposition of straw, wood, but also plastic, and waste tires. This is the thermal decomposition of biomass, in this case in the form of wood chips or sawdust, without air supply, from which we can obtain the output product such as liquid or gaseous fuel, and carbon. In the air while he receives only a small amount of water vapor. If we talk only about wood chips, that’s one kind of biomass and combustion output products (liquid or gaseous biofuels), the cogeneration unit can generate electricity and heat. Purchase price of electricity is determined by RONI Decree no. 221/2013, § 10 para. 1. For the 2015 draft decree was published in which the new price, but this has not yet been approved. As it regards legislation, especially as regards the amended Act. 309/2009 Z.z. the promotion of renewable energy sources and high efficiency cogeneration and on amendments to certain laws, mentioned further RONI Decree and regulations connected producers of electricity from renewable energy sources, which are issued each distribution company. These pieces of legislation, however, and for our need to download from the Internet.

I tried very briefly to answer your questions, but the practical aspects of their implementation will be much more complicated. Currently it is desirable to encourage the production of electricity from renewable energy sources, given the surplus production and the planned completion of the conventional sources of electricity in Slovakia. URSO effort is always to reduce the price of electricity from renewable sources and allows the Other New Testament. Distribution companies in Slovakia temporarily (since December 2013) suspended the issuing of licenses for electricity producer connection to the network it is not yet known when. And it is this fact which is not an easy answer.
Zacharda Francis, Head of Unit „Biomass“ KUVOZE[:]

Od Admin