[:sk]

TOP téma 10. ročníka: automobilový priemysel

Slovenská kooperačná burza je medzinárodné podujatie zamerané
na bilaterálne rozhovory firiem, na prezentáciu subkontraktačných
ponúk partnerstva, tendrov, voľných výrobných kapacít, požiadaviek na
vytvorenie spoločných podnikov so zahraničnými partnermi a možnosti
investícií, najmä v oblasti automobilového priemyslu, strojárstva,
energetiky, informačných a komunikačných technológií.

Miesto:  Hotel Bratislava, Bratislava

registrácia: 6. júna – 17. októbra 2016

Organizátor a podrobnosti: 

sario-logo-SVK

[:en]TOP 10th annual theme: Automotive

Slovak Matchmaking Fair is an international event focused
Companies bilateral discussions, the presentation of subcontracting
Partnership offers, tenders, available production capacity requirements
creation of joint ventures with foreign partners and opportunities
investment, particularly in the automotive industry, mechanical engineering,
energy, information and communication technologies.

Location: Hotel Bratislava, Bratislava

Registration: June 6 to October 17 2016[:]

Od kuvoze