[:sk]Aké vstupné podmienky a akú šancu uspieť majú projekty, ktoré sa zaoberajú využitím biomasy vo verejnom sektore, poľnohospodárstve a v priemysle? Aj o tom sa bude hovoriť na seminári „Využitie odpadového dreva pri výrobe tepla“, ktorý sa uskutoční 27.7.2016.

Podujatie je organizované v rámci medzinárodného projektu Bioenergy4Business, ktorý sa zameriava na výrobu tepla z tuhých biopalív. Cieľom projektu je priblížiť záujemcom o problematiku, od potenciálnych investorov až po konečných spotrebiteľov, úspešné príklady výroby tepla z biomasy. Súčasťou projektu je aj vývoj užitočných nástrojov, ktoré záujemcom pomôžu pri rozhodovaní o investícii do výroby tepla z biomasy. V rámci seminára je možné sa oboznámiť s ich funkciami a výhodami. K dispozícii je nástroj na prepočet potreby množstva tuhých biopalív podľa ich vlastností a parametrov a pripravuje sa nástroj pre porovnanie systémov výroby tepla z biomasy voči systému na fosílne palivo.

 

Seminár sa uskutoční v priestoroch Chata Lubetha  v obci Ľubietová. Účasť na podujatí je bezplatná. Vzhľadom na obmedzené kapacity je nutné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom elektronického formulára.

 

Po ukončení seminára sa môžu záujemcovia zúčastniť exkurzie, v rámci ktorej bude sprístupnená kotolňa zabezpečujúca vykurovanie verejných budov v obci Ľubietová. Doprava na miesto exklurzie je individuálna (cca 4 km).

 

Podrobnejšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese michal.nemeth@siea.gov.sk.

 

Program

 

09.30 Registrácia účastníkov
10.00 Otvorenie
10.05 Projekt Bioenergy4Business,
Michal Németh, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.30 Legislatívny rámec pre využitie tuhých biopalív na výrobu
tepla z biomasy a možnosti podpory
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.00 Projekt Združenia obcí Bioenergia Bystricko, kontext a hostória
Juraj Zamkovský, Priatelia Zeme-CEPA
11.20 Občerstvenie
11.45 Technické aspekty projektu, prekážky pri plánovaní a realizácii,
Peter Lakomčík, Združenie obcí Bioenergia Bystricko
12.30 Ekonomika projektu od jeho vzniku, prínosy projektu,
Peter Lakomčík, Združenie obcí Bioenergia Bystricko
13.30 Obed
14.30 Výpočtový nástroj na určenie potreby množstva tuhých biopalív pre výhrevne
Michal Németh, Slovenská inovačná a energetická agentúra
15:00 Výpočtový nástroj pre porovnávanie systémov výroby tepla z biomasy voči systému na fosílne palivo
Michal Németh, Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.30 Exkurzia – kotolňa na odpadovú biomasu zabezpečujúca teplo pre verejné budovy v obci Ľubietová

[:en]What input conditions and what chance of success are projects that address the use of biomass in the public sector, in agriculture and in industry? And about will be discussed at the seminar „Utilization of waste wood for heating,“ which will take place on 07.27.2016.

The event is organized within the framework of the international project Bioenergy4Business, which focuses on the production of heat from solid biofuels. The project aims to bring those interested in the issue, since potential investors to final consumers, successful examples of heat from biomass. The project also includes the development of useful tools that help candidates when deciding on investments in the production of heat from biomass. The seminar can become familiar with their features and benefits. There is a tool to convert the necessary amount of solid biofuels according to their characteristics and parameters and preparing the tool for systems of heat from biomass to fossil fuel system.

The seminar was held at the Cottage in the village Ľubietová Lubetha. This event is free. Due to limited space it is necessary to pre-register via the electronic form.

After the seminar, the candidates can attend an excursion in which will be open boiler providing heating of public buildings in the village Ľubietová. Getting there is an individual exklurzie (about 4 km).

More detailed information is available from the e-mail address michal.nemeth@siea.gov.sk[:]

Od kuvoze