[:sk]https://youtu.be/wi4tWYGS9g0

Viac

Sprievodná akcia veľtrhu VEDA-VÝSKUM-INOVÁCIE, ktorý je interdisciplinárnou platformou prepájajúcou vedeckú a výskumnú sféru s podnikateľským prostredím. Poskytuje príležitosť školám, firmám, výskumníkom a vedeckým tímom fyzicky prezentovať výstupy svojej práce odbornej a širokej verejnosti. Na veľtrhu sa budú prezentovať predovšetkým inovačné firmy, vedecko-technické parky a centrá, vedecké tímy, samostatní výskumníci, vysoké školy, inštitúcie, ďalšie organizácie a spoločnosti, bez ktorých by výskum, vývoj, inovácie a ich zavedenie do praxe nebolo možné. Aplikátori výsledkov VaV tu predstavia zavedenie inovácií v praxi a budú mať možnosť získať námety a partnerov pre svoje ďalšie projekty. Návštevníci budú mať možnosť zoznámiť sa s ich činností a s ukončenými, pravé prebiehajúcimi, alebo plánovanými projektmi.

Registrácia:

  • Poplatok: bezplatne
  • Termín uzávierky: 26. február 2017
  • Ako sa zúčastniť:
  1. vyplniť na stránke https://www.b2match.eu/p4i2017/registration registračný formulár s údajmi o firme
  2. vyberať si z katalógu firmy na bilaterálne rokovania. Zároveň si zahraničné firmy môžu vyžiadať na rokovanie vašu firmu
  3. na základe týchto informácií bude pre každého účastníka zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdrží mailom a kde sa dozvie čas a počet rokovaní

[:en] 

https://youtu.be/wi4tWYGS9g0

Science Research Innovation Fair (SRIF)

creates a new interdisciplinary platform linking the scientific and research areas with business. It offers opportunity for schools, companies, researches and scientific teams to present their outputs to each other, as well as to specialised and open public at least one time per year. There will be presented especially innovative companies, scientific-technical parks and centres, scientific teams, individual researches, universities, institutions and other organisations and companies without which the research, development and innovation and their application into practice would not be possible. Applicators of the results of R&D will present here their successful launch of innovations into the practise and they will have the opportunity to acquire new subjects and partners for their future projects. Visitors will be able to see their activities and their finished, opened or planned projects.

Partners4Innovation

[:]

Od kuvoze