[:sk]

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) plánuje v ďalšom kole projektu Zelená domácnostiam skrátiť platnosť poukážok na 3 mesiace. Vyhlásenie termínu 3. kola zatiaľ nie je stanovené aj z dôvodu kompletizovania dokumentov k žiadostiam o preplatenie už vydaných poukážok, z ktorých veľké množstvo bolo doručené v posledných dňoch.

Na využitie poukážok mali domácnosti v prvom kole 6 mesiacov, v druhom 4 mesiace. V rámci lehoty musia zhotovitelia zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnosti uviesť do prevádzky a požiadať o preplatenie poukážky. „Na inštalácie je vhodná sezóna a postupné skracovanie lehoty sme plánovali od začiatku projektu. Skúsenosti z prvých dvoch kôl jednoznačne ukazujú, že 3 mesiace sú dostatočný čas, ak je domácnosť pripravená, riadi sa našimi odporúčaniami a dohodne si vopred so zhotoviteľom inštaláciu zariadenia v stanovenom termíne,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Ďalšie kolo národného projektu spolufinancovaného z európskych prostriedkov určené pre domácnosti v mimobratislavských krajoch by chcela SIEA vyhlásiť v druhej polovici júna 2016. Presný termín zatiaľ nie je stanovený, pretože spôsob financovania národných projektov má svoje špecifiká a veľa žiadostí bolo doručených až v posledných dňoch pred skončením platnosti poukážok. Ak budú v predložených žiadostiach nedostatky a bude ich potrebné odstrániť, posudzovanie môže trvať dlhšie. Na doplnenie podkladov majú zhotovitelia stanovené lehoty.

solárne panely umiestnenie

Aktuálne je platných vyše 3200 poukážok. Z nich doteraz SIEA preplatila poukážky za 2,8 milióna €. Tie sa týkajú žiadostí, ktoré boli posúdené do konca apríla. Až v priebehu mája bolo doručených ďalších 1200 žiadostí o preplatenie poukážok. Viac ako 1000 poukážok si však zhotovitelia nechali na poslednú chvíľu. Koľko z nich bude aj uplatnených, bude SIEA vedieť v priebehu budúceho týždňa.

Aktuálny stav podaných žiadostí naznačuje, do akej miery boli domácnosti na inštalácie pripravené, ale aj to, či zhotovitelia, ktorí poukážky pre domácnosti rezervovali, správne odhadli svoje kapacity a zodpovedne pristúpili k registrácií poukážok a k inštaláciám. SIEA sa v týchto dňoch formou dotazníka pýta zhotoviteľov na skúsenosti z predchádzajúcich kôl, ich podnety a plánované počty inštalácií, ktoré chcú zrealizovať na základe už prejaveného záujmu domácností v mimobratislavských regiónoch. Odpovede zhotoviteľov majú pomôcť optimálne naplánovať pripravované 3. kolo vydávania poukážok.

Zámerom projektu Zelená domácnostiam je, aby bolo možné o poukážky žiadať počas dlhšieho časového obdobia. Kratšia platnosť poukážok má domácnosti i zhotoviteľov motivovať k tomu, aby zreálnili svoje plány i kapacity a zbytočne neblokovali prostriedky pre iné pripravenejšie domácnosti. V tejto súvislosti bude SIEA vyhodnocovať zhotoviteľov s najväčšími počtami nevyužitých poukážok. V prípade potreby zváži aj iné opatrenia na elimináciu takéhoto blokovania poukážok pre iné domácnosti.

Ak budú vydané poukážky využívané do väčšej miery a žiadosti o preplatenie budú podávané priebežne, SIEA bude mať dostatok disponibilných prostriedkov. Ďalšie kolo určené pre mimobratislavské kraje by vďaka tomu mohlo byť vyhlásené aj skôr, ako sa skončí platnosť poukážok vydaných v pripravovanom 3. kole. Pre tieto regióny je celkom vyčlenených takmer 38 miliónov €.

[:en]Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA) plans in the next round of the Green household bills to shorten the validity of three months. Declaration date 3rd round has not yet been established and because of assembling documents for applications for reimbursement vouchers already issued, of which a large number have been received in recent days.

The use of household bills have the first of the six months, four months in the other. Within the period should contractors equipment for renewable energy in the home placed in service and request a refund voucher. „The installation is suitable season and the gradual shortening of the period we had planned from the beginning of the project. The experience of the first two rounds clearly show that three months is enough time if the household is ready, guided by our recommendations and agreed in advance with the contractor installing the equipment in due time, „said Director General Svetlana SIEA Gavorová.

The next round of the national project co-financed from European funds earmarked for households in regions outside Bratislava would like to declare SIEA in the second half of June 2016. The exact date is not yet set as the method for financing national projects has its own specifics and many applications have been received until the last days before the end validity vouchers. If the deficiencies in the applications and will need to be removed, the assessment may take longer. To complement the documents have the deadlines contractors.

solárne panely umiestnenie

Currently there are more than 3200 valid vouchers. Of these, so far SIEA reimbursed vouchers for 2.8 million €. These relate to applications that have been reviewed by the end of April Except during May 1200 it was received more requests for reimbursement vouchers. More than 1,000 bills, however, contractors left to the last minute. How many of them will also be applied, SIEA will know within the next week.

The current status of submitted applications indicates the extent to which households are ready for installation, but also whether contractors who bills for households booked, to properly gauge their capacity and responsibly proceed to registration bills and to install. SIEA these days a questionnaire asking contractors on experience from previous rounds, their suggestions and the number of planned installations that want to carry out on the basis of already manifested interest households in regions outside Bratislava. Replies contractors to help plan the optimal upcoming third round of issuing bills.

The aim of the Green household is to be able to ask for a voucher for a longer period of time. Shorter term has Bills home and motivate contractors to more realistic their plans and capacity and unnecessarily block the funds for other households better prepared. In this context, SIEA evaluate contractors with the largest number of unused vouchers. If necessary, consider other measures to eliminate such blocking bills for other households.

If they are given vouchers used to a greater extent a reimbursement request will be served continuously, SIEA will have sufficient available funds. The next round designed for outside Bratislava region thanks to it could also be declared before it expires bills issued in the upcoming third round. These regions have earmarked a total of almost € 38 million.[:]

Od kuvoze